Навчальний центр «Орієнтир»

Розділ 01. Теоретичні основи бухгалтерського обліку

1. Суть, завдання і історія бухгалтерського обліку

Урок 1. Суть, завдання і історія бухгалтерського обліку

1.1. Суть і суб'єкти бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік - це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про господарську діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Основним документом, що регулює ведення бухгалтерського обліку в Україні, є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Бухгалтерський облік вивчає господарську діяльність підприємства. Господарська діяльність - це будь-яка діяльність, пов'язана з виробництвом, обміном, розповсюдженням та споживанням матеріальних і нематеріальних благ. Господарська діяльність, яка ведеться з метою отримання прибутку, є підприємницькою діяльністю або підприємництвом.

Бухгалтерський облік повинні вести всі юридичні особи незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, представництва іноземних суб'єктів господарювання та індивідуальні підприємці. Їх ще називають суб'єктами бухгалтерського обліку (тобто тими, хто веде облік).

Більше 90% суб'єктів підприємництва відносяться до категорії малих. У таблиці вказані основні критерії малих суб'єктів підприємництва, які визначені в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Увага! Для перегляду таблиць на мобільних пристроях прокручивайте їх наліво або вправо. Для перегляду таблиць на мобільних пристроях прокручивайте їх наліво або вправо.

Категорія суб'єкта
Кількість працівників
Дохід за рік
Балансова вартість активів
Мікропідприємства
≤ 10 осіб
≤ 700 тис. євро
≤ 350 тис євро
Мале підприємство
≤ 50 осіб
≤ 8 млн. євро
≤ 4 млн. євро
Середнє підприємство
≤ 250 осіб
≤ 40 млн. євро
≤ 20 млн. євро

При цьому підприємство повинно відповідати хоча б двом з трьох зазначених вище критеріїв. Якщо підприємство однієї з наведених категорій за показниками річної фінансової звітності протягом двох років поспіль не відповідає цим критеріям, воно відноситься до відповідної категорії підприємств.

Для визначення відповідності критеріям, встановленим в євро, застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі курсу євро Національного банку протягом відповідного року.

Цю класифікацію важливо знати, так як, наприклад, мікро і малі підприємства можуть подавати спрощену бухгалтерську звітність. Ця пільга дуже полегшує життя бухгалтерам, адже значно спрощується обсяг підготовлюваної документації.

Також рівень складності ведення обліку визначається обраною системою оподаткування. У таблиці наводяться існуючі системи оподаткування та основні податки, які повинні сплачувати при цьому суб'єкти господарювання.

Система оподаткування
Фізична особа - підприємець
Юридична особа (ТОВ, АТ)
Загальна система оподаткування
Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)
Податок на прибуток, податок на додану вартість (ПДВ)
Спрощена система оподаткування
Єдиний податок
Єдиний податок

У таблиці вказані основні податки по системам оподаткування, але можуть бути й інші: податок на нерухоме майно, транспортний податок, земельний податок, акцизний збір. Також, якщо є наймані працівники, то треба сплачувати за фактом виплати їм доходів ПДФО, військовий збір і єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Фізична особа - підприємець за себе при будь-якій системі оподаткування повинен сплатити ЄСВ (хоча є деякі винятки). Більш докладно про оподаткування поговоримо у відповідних розділах.

1.2. Користувачі бухгалтерської інформації

Інформація про господарську діяльність підприємства цікавить широке коло користувачів, які приймають рішення про ведення справ з цим підприємством. Їх можна розділити на внутрішніх і зовнішніх.

Внутрішні користувачі
Зовнішні користувачі
Керівники підприємства
Акціонери
Менеджери підприємства
Кредитори
Податкові органи
Покупці
Банки

Для забезпечення користувачів інформацією про господарську діяльність необхідно вести бухгалтерський облік безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.

1.3. Основні завдання бухгалтерського обліку

Основними завданнями бухгалтерського обліку є:

1) формування повної і достовірної інформації про діяльність організації та її майновий стан, на основі якої внутрішні і зовнішні користувачі бухгалтерської звітності будуть приймати управлінські рішення;

2) забезпечення інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства України при виконанні господарських операцій, за їх доцільністю, а також за наявністю і рухом майна і зобов'язань, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

3) запобігання негативних результатів господарської діяльності організації і виявлення її внутрішньогосподарських резервів забезпечення фінансової стійкості.

У таблиці уявімо основні завдання, які стоять перед бухгалтером в процесі ведення обліку, а також деякі визначення та показники.

Основні завдання обліку
Зміст і основні поняття
Облік фінансових результатів
Визначення прибутку (збитку).

Прибуток = Дохід - Витрати

Облік майна (активів)
Активи - це майно підприємства, яке належить йому на правах власності. До активів відносяться будівлі, транспорт, обладнання, меблі, програмне забезпечення, матеріали, товари, гроші і т.д.
Облік джерел майна (пасивів)
Пасиви - це джерела виникнення майна (за рахунок чого маємо майно). Два основних види: власний капітал (внесок власника, прибуток) і зобов'язання (наші борги: борг перед банком, постачальником, співробітниками і т.д.).

Має досягатися рівність: Активи = Пасиви

Облік заборгованості
Дебіторська заборгованість - нам повинні (відображається в активах, так як це потенційне майно).

Кредиторська заборгованість - ми повинні (відбивається в пасиві як джерело майна).

Облік податків
Обов'язок нараховувати та сплачувати податки. Подання податкової звітності.

1.4. Історія бухгалтерського обліку

Поява бухгалтерського обліку пов'язане з господарською діяльністю людини. Бухгалтерія давнину являла собою систему суцільного і систематичного спостереження за ходом господарського процесу. Вона дозволила створити єдину систему обліку і взяти під контроль всі матеріальні та грошові кошти, а також розрахунки.

Родоначальником сучасної системи бухгалтерського обліку вважається великий італієць Лука Пачолі (1445-1517). Пачолі з юного віку полюбив математику і світ чисел. У 1477 році Лука став працювати в якості професора університету Перуджі. З цього року започатковано наукової та педагогічної діяльності великої людини.

У 1493 році він завершив головну свою працю під назвою «Сума геометрії, арифметики, вчення про відносини і пропорції». Вихід роботи примножив славу Пачолі як першого і найбільш значущого математика епохи.

Пачолі сформулював 2 мети обліку:

1) отримання необхідної інформації про загальний стан справ;

2) обчислення фінансових результатів.

Саме Пачолі створив подвійний запис, тобто облік при якому всі факти господарської діяльності повинні бути неодмінно відображені двічі в спеціально створеній системі облікових координат: по дебету одного і кредитом іншого рахунку. Така система дозволяє перевіряти правильність записів фактів господарського життя, тим самим визначити фінансовий результат (це основа бухгалтерського обліку).

Вченим закладені 2 головних положення, які назвали постулатами Пачолі:

 – сума оборотів дебетових рахунків тотожна сумі оборотів кредитових рахунків такої ж системи рахунків;

 – сума сальдо дебетових рахунків тотожна сумі сальдо кредитових рахунків такої ж системи рахунків.

Заслуги Луки Пачолі перед сучасною бухгалтерією більш ніж очевидні. Подвійна запис в більш зручному і повному вигляді відображала господарський процес. І з принципом подвійного запису операцій ми будемо стикатися протягом усього навчального курсу.

2. Принципи, види і функції обліку

2.1. Принципи бухгалтерського обліку

При веденні обліку повинні дотримуватися певні принципи. Принципи бухгалтерського обліку - основні, вихідні, базові положення бухгалтерського обліку як науки, які зумовлюють всі наступні, що випливають з них затвердження. Основними принципами бухгалтерського обліку можна вважати наступні (клацніть по назві для отримання більш докладної інформації):

2.2. Види обліку та їх особливості

Бухгалтерський облік можна розділити на фінансовий, управлінський і податковий облік. Порівняємо їх.

Фінансовий облік
Управлінський облік
Податковий облік
Обов'язковість ведення обліку
Регламентується Законом «Про бухгалтерський облік»
Залежить від рішення керівництва
Регламентується податковим законодавством
Користувачі інформації
Внутрішні і зовнішні користувачі
Обмежене коло апарату управління
Податкові органи
Точність інформації
Невеликі відхилення в відображенні даних
Багато приблизних оцінок
Великі вимоги до точності
Об'єкт обліку
Підприємство в цілому
Центри відповідальності, окремі продукти
База оподаткування
Мета обліку
Складання звітності для потреб зовнішніх користувачів
Надання інформації для планування, управління, контролю
Надання інформації про нарахування і перерахування податків податковим органам
Частота надання звітності
Квартальна, річна
Залежить від потреб управління - щоденна, щотижнева
Місячна, квартальна, річна
Терміни подачі звітності
У встановлені законодавством або на вимогу користувачів
Оперативно по закінченню звітного періоду
У встановлені законодавством терміни
Ступінь відповідальності за помилки в обліку (існує дисциплінарна, трудова, адміністративна, кримінальна)
Адміністративна відповідальність
Дисциплінарна відповідальність - зауваження, догана
Адміністративна відповідальність
Ступінь відкритості інформації
Відкрита, публічна
Конфіденційна
Чи не є комерційною таємницею

В курсі ми здебільшого розглядатимемо методику бухгалтерського та податкового обліку. А зараз розглянемо приклади, пов'язані з управлінським обліком (для отримання інформації про методику та вирішенні завдання клацайте по відповідним вкладках).

За минулий місяць було закуплено (вироблено) і продано 2 види товарів:

1) Морозиво закупили (виготовили) за 1000 тис.грн., А продали за 1500 тис.грн.

2) Йогурти закупили (виготовили) за 2000 тис.грн., А продали за 2600 тис.грн.

Питання: Який товар вигідніше продавати?

Ми хочемо займатися продажем товарів. Дослідивши ринок ми отримали такі дані:

1) Оренда приміщення (площі) для торгівлі обійдеться в 60 тис.грн. у місяць.

2) Зарплата продавця (продавців) - близько 40 тис.грн. у місяць.

3) Середня ціна закупівлі товару - 3 тис.грн.

4) Середня ціна продажу товару - 5 тис.грн.

Питання: Скільки товарів треба продати на місяць, щоб бути без збитку? Визначити кількість товарів і суму виручки.

2.3. Функції бухгалтера

Розглянемо основні функції бухгалтерського обліку – реєстрацію, обробку та подання інформації (даних).

1. Реєстрація даних. Бухгалтерський облік передбачає збір первинних даних і їх реєстрацію в певній структурованій формі. Для збереження і передачі первинних даних, вони фіксуються на матеріальному носії у вигляді первинного документа. Первинний документ - це письмовий документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. Інформація, яка міститься в первинних документах, систематизується в регістрах синтетичного та аналітичного обліку а шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Бухгалтер враховує тільки ті факти, які мають грошову оцінку і відносяться до справ організації, а не суспільства чи економіки в цілому.

2. Обробка облікових даних. Обробка являє собою процес перетворення зареєстрованих вихідних даних в корисну інформацію за допомогою облікових регістрів. Обліковий регістр - письмовий документ, який містить накопичені та згруповані дані первинних документів.

3. Подання даних. На основі облікових регістрів складається бухгалтерська звітність. Бухгалтерська звітність - це звітність, яка складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів. Форми і зміст бухгалтерської звітності залежать від потреб конкретного користувача. Залежно від користувачів розглядають такі види звітності: фінансова, податкова, статистична та внутрішня (управлінська). Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

2.4. Законодавче забезпечення обліку

Вимоги до подання бухгалтерської інформації зовнішнім користувачам регулюються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 №996. Крім того, бухгалтерський облік має власні правила, що носять назви стандартів.

Основні положення (стандарти) бухгалтерського обліку:

- «Загальні вимоги до фінансової звітності» (П (С) БО 1)

- «Основні засоби» (П (С) БО 7)

- «Запаси» (П (С) БО 9)

- «Доходи» (П(С)БО 15)

- «Витрати» (П (С) БО 16)

- «Спрощена фінансова звітність» (П (С) БО 25)

Для роботи з нормативними документами можна використовувати спеціальні довідково-правові системи, наприклад, Ліга: Закон.

3. Предмет і об'єкти бухгалтерського обліку

3. Предмет бухгалтерського обліку

Предметом бухгалтерського обліку є господарська діяльність підприємства. У процесі її здійснення на підприємстві виконуються різні господарські операції (мають місце факти господарського життя): купується сировину і матеріали, виробляється і продається продукція і т.д. В результаті цієї діяльності змінюється склад майна та джерел його формування.

Активи, зобов'язання та власний капітал підприємства характеризують його фінансовий стан. Тому, господарська операція являє собою подія, що призводить до змін у фінансовому стані підприємства.

Економічна вигода - це потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів. Майбутня економічна вигода характеризує потенційну здатність активу сприяння прямо або побічно притоку грошових коштів (їх еквівалентів) на підприємство.

Активи підприємства можна розділити на матеріальні, нематеріальні і фінансові.

Матеріальні активи підприємства мають речову форму. Це що перебувають у власності підприємства споруди виробничого і невиробничого призначення, житлові та адміністративні будівлі, земля, виробниче обладнання та механізми, запаси матеріалів, сировини і палива і так далі.

Нематеріальні активи підприємства - право на користування певною інтелектуальною власністю, включаючи торгову марку, логотип, патенти на винаходи і таке інше.

Фінансові активи підприємства - це фінансові інструменти, які належать підприємству: фінансові вкладення, дебіторські заборгованості, грошові активи в різних валютах, касова готівка, цінні папери, страхові поліси і так далі.

Зобов'язаннями організації є їх заборгованість по заробітній платі перед працівниками організації, перед бюджетом, постачальниками і підрядниками, зобов'язання перед акціонерами та ін. Погашення зобов'язань передбачає зазвичай зменшення відповідних активів у вигляді виплати грошових коштів або передачі інших активів.

Зокрема, до власного капіталу відноситься вклади власників в підприємство (статутний капітал) і прибуток.

3.2. Основні об'єкти обліку

Основними об'єктами бухгалтерського обліку є: господарські засоби (активи) і джерела виникнення господарських засобів (пасиви).

Наприклад, комп'ютер (майно) може бути отриманий за рахунок таких джерел: кредит банку, кредиторська заборгованість перед постачальником комп'ютера, прибуток підприємства, внесок власника.

У таблицях вказуються основні статті майна (Активи) і їх джерела (Пасиви).

Майно підприємства (активи)

Необоротні активи (служать більше 1 року) Оборотні активи (служать не більше 1 року)

Нематеріальні активи:

Запаси:

- об'єкти промислової власності;

- виробничі запаси (сировина та матеріали, паливо, запасні частини, будматеріали);

- об'єкти інтелектуальної власності (комп'ютерні програми)

- незавершене виробництво;

Основні засоби:

- готова продукція;

- будівлі, споруди;

- товари

- машини та устаткування;

Грошові кошти:

- транспорті засоби;

- готівкові гроші (каса);

- меблі

- безготівкові гроші (банк)

Інші необоротні активи:

Дебіторська заборгованість (підприємству заборгували):

- фінансові вкладення (купівля цінних паперів);

- за товари, послуги;

- інші необоротні активи

- заборгованість за виданими авансами (предоплатам);

- борг підзвітних осіб перед підприємством

Джерела виникнення майна підприємства (пасиви)

Власний капітал Зобов'язання (борг перед кимось)

- статутний капітал (внесок власників);

Довгострокові джерела (термін користування перевищує 12 місяців):

- додатковий капітал;

- кредити банків;

- резервний капітал;

- інша заборгованість;

- нерозподілений прибуток

Короткострокові джерела (термін користування не перевищує 12 місяців):

- кредити банків;

- кредиторська заборгованість (підприємство повинно) постачальникам за отримані від них товари, послуги;

- кредиторська заборгованість за отриманими авансами (предоплатам);

- кредиторська заборгованість по оплаті праці (невиплачена працівникам заробітна плата);

- кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

3.3. Головне правило бухгалтерського обліку

Головне правило бухгалтерського обліку:

або

Рівність між активами і пасивами називається Балансом.

Більш детально склад Балансу і методика відображення господарських операцій в ньому будуть розглянуті в наступному розділі.

3.4. Приклад побудови простого Балансу

Зараз розглянемо вплив основних бухгалтерських операцій на Баланс підприємства (для отримання підказок і підсумкового Балансу клацайте по назві операції).

1) Гроші - це майно (ми маємо). Їх стало більше.

2) Джерело збільшення грошей - внесок власника (збільшився статутний капітал підприємства).

Майно (Актив)СумаДжерела майна (Пасив)Сума

Гроші (+10000)

10000

Внесок власника (+10000)

10000

Разом

10000

Разом

10000

4. Відео уроки по розділу 1

Ознайомтеся з усіма відео уроками по цьому розділу. Для перегляду відео в онлайн режимі клацніть по його назві.

5. Законодавство

Ознайомтеся з основними законодавчими актами по темі вивчення. Для відкриття документа - клацайте по його назві.

Назва нормативного документа Коментар

Визначає основні правила ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні

Визначає основні правила ведення податкового обліку в Україні

6. Термінологічний словник

Ознайомтеся з термінологічним словником. У ньому розміщуються основні терміни та їх визначення, які необхідно знати в процесі вивчення даної теми.

7. Питання-відповідь

Тут розміщуються відповіді на актуальні питання. Відповіді треба прочитати перед виконанням завдань і тестів.

Якщо в процесі вивчення даного уроку виникли питання - задавайте їх.

8. Тести та контрольні завдання

Тестування

Тестування дозволить перевірити Ваші знання і закріпити пройдений матеріал. Після закінчення контрольного тесту Ви зможете ознайомитися з результатами.

Контрольний тест по розділу 1

Пройдіть тест, який містить питання по даній темі. Це дозволить перевірити Ваші знання і закріпити пройдений матеріал.

1 / 7

1. До зовнішніх користувачів бухгалтерської інформації не належать:

2 / 7

2. Облікові регістри формуються на етапі:

3 / 7

3. Об'єктами бухгалтерського обліку є:

4 / 7

4. Господарська операція - це дія чи подія, яка:

5 / 7

5. До господарських засобів (активів) не належать:

6 / 7

6. Незавершене виробництво відносяться до:

7 / 7

7. Дебіторська заборгованість (нам повинні) відображається у:

Ваша оцінка

0%

Контрольні завдання

Курсисти, які навчаються за дистанційною системою повинні завантажити файл із завданнями і внести в нього необхідні дані.

Після виконання завдань файл необхідно надіслати на перевірку. Якщо у процесі виконання завдань виникли запитання чи побажання, Ви можете їх вказати в повідомленні викладачеві.

Натисніть або перетягніть файл в цю область для завантаження.

Протягом 24 годин після отримання нами завдання ми відправимо результат перевірки на Вашу електронну адресу. Якщо будуть виявлені помилки (ми їх відзначимо), то Ви повинні постаратися самостійно їх виправити і надіслати нам оновлену версію контрольного завдання. У разі необхідності, ті завдання, які викликали труднощі, будуть додатково прокоментовані.

Після вивчення даного розділу і виконання завдань можете переходити до наступного >>

© 2021 Навчально-консалтингове підприємство «Орієнтир», ФОП Богатирьов Олег Володимирович. Всі права захищені.