Навчальний центр «Орієнтир»

Розділ 01. Теоретичні основи бухгалтерського обліку

1. Суть, завдання і історія бухгалтерського обліку

Урок 1. Суть, завдання і історія бухгалтерського обліку

1.1. Суть і суб'єкти бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік – это процесс выявления, измерения, регистрации, накопления, обобщения, хранения и передачи информации о хозяйственной деятельности предприятия внешним и внутренним пользователям для принятия решений.

Основним документом, що регулює ведення бухгалтерського обліку в Україні, є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Бухгалтерський облік вивчає господарську діяльність підприємства. Господарська діяльність – это любая деятельность, связанная с производством, обменом, распространением и потреблением материальных и нематериальных благ. Хозяйственная деятельность, которая ведется с целью получения прибыли, является предпринимательской деятельностью или предпринимательством.

Бухгалтерський облік повинні вести всі юридичні особи незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, представництва іноземних суб'єктів господарювання та індивідуальні підприємці. Їх ще називають суб'єктами бухгалтерського обліку (тобто тими, хто веде облік).

Більше 90% суб'єктів підприємництва відносяться до категорії малих. У таблиці вказані основні критерії малих суб'єктів підприємництва, які визначені в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Увага! Для перегляду таблиць на мобільних пристроях прокручивайте їх наліво або вправо.Для перегляду таблиць на мобільних пристроях прокручивайте їх наліво або вправо.

Категорія суб'єкта
Кількість працівників
Дохід за рік
Балансова вартість активів
Мікропідприємства
≤ 10 осіб
≤ 700 тис. євро
≤ 350 тис євро
Мале підприємство
≤ 50 осіб
≤ 8 млн. євро
≤ 4 млн. євро
Середнє підприємство
≤ 250 осіб
≤ 40 млн. євро
≤ 20 млн. євро

При цьому підприємство повинно відповідати хоча б двом з трьох зазначених вище критеріїв. Якщо підприємство однієї з наведених категорій за показниками річної фінансової звітності протягом двох років поспіль не відповідає цим критеріям, воно відноситься до відповідної категорії підприємств.

Для визначення відповідності критеріям, встановленим в євро, застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі курсу євро Національного банку протягом відповідного року.

Цю класифікацію важливо знати, так як, наприклад, мікро і малі підприємства можуть подавати спрощену бухгалтерську звітність. Ця пільга дуже полегшує життя бухгалтерам, адже значно спрощується обсяг підготовлюваної документації.

Також рівень складності ведення обліку визначається обраною системою оподаткування. У таблиці наводяться існуючі системи оподаткування та основні податки, які повинні сплачувати при цьому суб'єкти господарювання.

Система оподаткування
Физическое лицо – предприниматель
Юридична особа (ТОВ, АТ)
Загальна система оподаткування
Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)
Податок на прибуток, податок на додану вартість (ПДВ)
Спрощена система оподаткування
Єдиний податок
Єдиний податок

В таблице указаны основные налоги по системам налогообложения, но могут быть и другие: налог на недвижимое имущество, транспортный налог, земельный налог, акцизный сбор. Также, если есть наемные работники, то надо уплачивать по факту выплаты им доходов НДФЛ, военный сбор и единый социальный взнос (ЕСВ). Физическое лицо – предприниматель за себя при любой системе налогообложения должен уплатить ЕСВ (хотя есть некоторые исключения). Более подробно о налогообложении поговорим в соответствующих разделах.

1.2. Користувачі бухгалтерської інформації

Інформація про господарську діяльність підприємства цікавить широке коло користувачів, які приймають рішення про ведення справ з цим підприємством. Їх можна розділити на внутрішніх і зовнішніх.

Внутрішні користувачі
Зовнішні користувачі
Керівники підприємства
Акціонери
Менеджери підприємства
Кредитори
Податкові органи
Покупці
Банки

Для забезпечення користувачів інформацією про господарську діяльність необхідно вести бухгалтерський облік безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.

1.3. Основні завдання бухгалтерського обліку

Основними завданнями бухгалтерського обліку являются:

1) формування повної і достовірної інформації про діяльність організації та її майновий стан, на основі якої внутрішні і зовнішні користувачі бухгалтерської звітності будуть приймати управлінські рішення;

2) забезпечення інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства України при виконанні господарських операцій, за їх доцільністю, а також за наявністю і рухом майна і зобов'язань, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

3) запобігання негативних результатів господарської діяльності організації і виявлення її внутрішньогосподарських резервів забезпечення фінансової стійкості.

У таблиці уявімо основні завдання, які стоять перед бухгалтером в процесі ведення обліку, а також деякі визначення та показники.

Основні завдання обліку
Зміст і основні поняття
Облік фінансових результатів
Визначення прибутку (збитку).

Прибыль = Доход – Расходы

Облік майна (активів)
Активи – это имущество предприятия, которое принадлежит ему на правах собственности. К активам относятся здания, транспорт, оборудование, мебель, программное обеспечение, материалы, товары, деньги и т.д.
Облік джерел майна (пасивів)
Пасиви – это источники возникновения имущества (за счет чего имеем имущество). Два основных вида: собственный капитал (вклад владельца, прибыль) и обязательства (наши долги: долг перед банком, поставщиком, сотрудниками и т.д.).

Має досягатися рівність: Активи = Пасиви

Облік заборгованості
Дебіторська заборгованість – нам должны (отображается в активах, так как это потенциальное имущество).

Кредиторська заборгованість – мы должны (отражается в пассиве как источник имущества).

Облік податків
Обов'язок нараховувати та сплачувати податки. Подання податкової звітності.

1.4. Історія бухгалтерського обліку

Поява бухгалтерського обліку пов'язане з господарською діяльністю людини. Бухгалтерія давнину являла собою систему суцільного і систематичного спостереження за ходом господарського процесу. Вона дозволила створити єдину систему обліку і взяти під контроль всі матеріальні та грошові кошти, а також розрахунки.

Родоначальником сучасної системи бухгалтерського обліку вважається великий італієць Лука Пачолі (1445-1517). Пачолі з юного віку полюбив математику і світ чисел. У 1477 році Лука став працювати в якості професора університету Перуджі. З цього року започатковано наукової та педагогічної діяльності великої людини.

У 1493 році він завершив головний свою працю під назвою «Сума геометрії, арифметики, вчення про відносини і пропорціях». Трактат XI даної книги особливо важливий: мова йде про дебютному описі подвійної бухгалтерії, яка є основою економічної діяльності сучасних підприємств. Вихід роботи примножив славу Пачолі як перший і найбільш значущого математика епохи.

Пачолі, в першу чергу, не можна не відзначити як людини, який сформулював 2 мети обліку:

1) отримання необхідної інформації про загальний стан справ;

2) обчислення фінансових результатів.

Перша мета призводить до пояснення всього, про що писав Пачолі про бухобліку, як фіксації подій і дій, які відбуваються на тому чи іншому підприємстві, з метою управління ними.

А друга мета показує, що прибуток відіграє роль не тільки показника, який оцінює успішність діяльності, а й кошти, яке обмежує зростання цін і присікає експлуатацію покупців, з одного боку, а також приборкує непродуктивне і марнотратне споживання купців, з іншого.

Обох стоять перед урахуванням цілей можна досягти за допомогою подвійного запису і рахунків. Саме Пачолі створив подвійний запис, тобто облік при якому всі факти господарської діяльності повинні бути неодмінно відображені двічі в спеціально створеній системі облікових координат: по дебету одного і кредитом іншого рахунку. Така система дозволяє перевіряти правильність записів фактів господарського життя, тим самим визначити фінансовий результат (це основа бухгалтерського обліку).

Вченим закладені 2 головні положення, яких назвали постулатами Пачолі:

 – сумма оборотов дебетовых тождественна сумме оборотов кредитных такой же системы счетов;

 – сумма сальдо дебетовых тождественна сумме сальдо кредитовых такой же системы счетов.

Лука чимало уваги приділяв балансу. У його розумінні баланс є звітний, а не тільки пробний документ. Це дозволяє переконатися в тому, що рознесення даних про факти життя господарства необхідна.

Таким чином, заслуги Луки Пачолі перед сучасною бухгалтерією більш ніж очевидні. Подвійна запис в більш зручному і повному вигляді відображала господарський процес. І з принципом подвійного запису операцій ми будемо стикатися протягом усього навчального курсу.

2. Принципи, види і функції обліку

2.1. Принципи бухгалтерського обліку

При веденні обліку повинні дотримуватися певні принципи. Принципи бухгалтерського обліку - основні, вихідні, базові положення бухгалтерського обліку як науки, які зумовлюють всі наступні, що випливають з них затвердження. Основними принципами бухгалтерського обліку можна вважати наступні (клацніть по назві для отримання більш докладної інформації):

2.2. Види обліку та їх особливості

Бухгалтерський облік можна розділити на фінансовий, управлінський і податковий облік. Порівняємо їх.

Фінансовий облік
Управлінський облік
Податковий облік
Обов'язковість ведення обліку
Регламентується Законом «Про бухгалтерський облік»
Залежить від рішення керівництва
Регламентується податковим законодавством
Користувачі інформації
Внутрішні і зовнішні користувачі
Обмежене коло апарату управління
Податкові органи
Точність інформації
Невеликі відхилення в відображенні даних
Багато приблизних оцінок
Великі вимоги до точності
Об'єкт обліку
Підприємство в цілому
Центри відповідальності, окремі продукти
База оподаткування
Мета обліку
Складання звітності для потреб зовнішніх користувачів
Надання інформації для планування, управління, контролю
Надання інформації про нарахування і перерахування податків податковим органам
Частота надання звітності
Квартальна, річна
Залежить від потреб управління - щоденна, щотижнева
Місячна, квартальна, річна
Терміни подачі звітності
У встановлені законодавством або на вимогу користувачів
Оперативно по закінченню звітного періоду
У встановлені законодавством терміни
Ступінь відповідальності за помилки в обліку (існує дисциплінарна, трудова, адміністративна, кримінальна)
Адміністративна відповідальність
Дисциплінарна відповідальність - зауваження, догана
Адміністративна відповідальність
Ступінь відкритості інформації
Відкрита, публічна
Конфіденційна
Чи не є комерційною таємницею

В курсе мы, в основном, будем рассматривать методику бухгалтерского и налогового учета. А сейчас рассмотрим два небольших примера, связанных с управлінським обліком (для отримання інформації про методику та вирішенні завдання клацайте по відповідним вкладках).

За минулий місяць було закуплено (вироблено) і продано 2 види товарів:

1) Морозиво закупили (справили) за 1000 тис.грн., А продали за 1500 тис.грн.

2) Йогурти закупили (справили) за 2000 тис.грн., А продали за 2600 тис.грн.

Питання: Який товар вигідніше продавати?

Ми хочемо займатися продажем товарів. Дослідивши ринок ми отримали такі дані:

1) Оренда приміщення (площі) для торгівлі обійдеться в 60 тис.грн. у місяць.

2) Зарплата продавця (продавців) - близько 40 тис.грн. у місяць.

3) Середня ціна закупівлі товару - 3 тис.грн.

4) Середня ціна продажу товару - 5 тис.грн.

Питання: Скільки товарів треба продати на місяць, щоб бути без збитку? Визначити кількість товарів і суму виручки.

2.3. Функції бухгалтера

Розглянемо основні функції бухгалтерського обліку - реєстрацію, обробку та подання інформації.

1. Реєстрація даних. Бухгалтерський облік передбачає збір первинних даних і їх реєстрацію в певній структурованій формі. Для збереження і передачі первинних даних, вони фіксуються на матеріальному носії у вигляді первинного документа. Первинний документ - це письмовий документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. Інформація, яка міститься в первинних документах, систематизується в регістрах синтетичного та аналітичного обліку а шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Бухгалтер враховує тільки ті факти, які мають грошову оцінку і відносяться до справ організації, а не суспільства чи економіки в цілому.

2. Обробка облікових даних. Обработка представляет собой процесс преобразования зарегистрированных исходных данных в полезную информацию с помощью учетных регистров. Учетный регистр – письменный документ, который содержит накопленные и сгруппированные данные первичных документов.

3. Подання даних. На основі облікових регістрів складається бухгалтерська звітність. Бухгалтерська звітність - це звітність, яка складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів. Форми і зміст бухгалтерської звітності залежать від потреб конкретного користувача. Залежно від користувачів розглядають такі види звітності: фінансова, податкова, статистична та внутрішня (управлінська). Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

2.4. Законодавче забезпечення обліку

Вимоги до подання бухгалтерської інформації зовнішнім користувачам регулюються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 №996. Крім того, бухгалтерський облік має власні правила, що носять назви стандартів.

Основні положення (стандарти) бухгалтерського обліку:

– «Общие требования к финансовой отчетности» (П(С)БУ 1)

– «Основные средства» (П(С)БУ 7)

– «Запасы» (П(С)БУ 9)

– «Доходы» (П(С)БУ 15)

– «Расходы» (П(С)БУ 16)

– «Упрощенная финансовая отчетность» (П(С)БУ 25)

Для роботи з нормативними документами можна використовувати спеціальні довідково-правові системи, наприклад, Ліга: Закон.

3. Предмет і об'єкти бухгалтерського обліку

3. Предмет бухгалтерського обліку

Предметом бухгалтерського обліку є господарська діяльність підприємства. У процесі її здійснення на підприємстві виконуються різні господарські операції (мають місце факти господарського життя): купується сировину і матеріали, виробляється і продається продукція і т.д. В результаті цієї діяльності змінюється склад майна та джерел його формування.

Активи, зобов'язання та власний капітал підприємства характеризують його фінансовий стан. Тому, господарська операція являє собою подія, що призводить до змін у фінансовому стані підприємства.

Економічна вигода - це потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів. Майбутня економічна вигода характеризує потенційну здатність активу сприяння прямо або побічно притоку грошових коштів (їх еквівалентів) на підприємство.

Активи підприємства можна розділити на матеріальні, нематеріальні і фінансові.

Матеріальні активи підприємства мають речову форму. Це що перебувають у власності підприємства споруди виробничого і невиробничого призначення, житлові та адміністративні будівлі, земля, виробниче обладнання та механізми, запаси матеріалів, сировини і палива і так далі.

Нематеріальні активи підприємства - право на користування певною інтелектуальною власністю, включаючи торгову марку, логотип, патенти на винаходи і таке інше.

Фінансові активи підприємства - це належать підприємству фінансові інструменти: фінансові вкладення, дебіторські заборгованості, грошові активи в різних валютах, касова готівка, цінні папери, страхові поліси і так далі.

Зобов'язаннями організації є їх заборгованість по заробітній платі перед працівниками організації, перед бюджетом, постачальниками і підрядниками, зобов'язання перед акціонерами та ін. Погашення зобов'язань передбачає зазвичай зменшення відповідних активів у вигляді виплати грошових коштів або передачі інших активів.

Зокрема, до власного капіталу відноситься вклади власників в підприємство (статутний капітал) і прибуток.

3.2. Основні об'єкти обліку

Основними об'єктами бухгалтерського обліку є: господарські засоби (активи) і джерела виникнення господарських засобів (пасиви).

Наприклад, комп'ютер (майно) може бути отриманий за рахунок таких джерел: кредит банку, кредиторська заборгованість перед постачальником комп'ютера, прибуток підприємства, внесок власника.

У таблицях вказуються основні статті майна (Активи) і їх джерела (Пасиви).

Майно підприємства (активи)

Необоротні активи (служать більше 1 року) Оборотні активи (служать не більше 1 року)

Нематеріальні активи:

Запаси:

- об'єкти промислової власності;

- виробничі запаси (сировина та матеріали, паливо, запасні частини, будматеріали);

- об'єкти інтелектуальної власності (комп'ютерні програми)

- незавершене виробництво;

Основні засоби:

- готова продукція;

- будівлі, споруди;

- товари

- машини та устаткування;

Грошові кошти:

- транспорті засоби;

- готівкові гроші (каса);

- меблі

- безготівкові гроші (банк)

Інші необоротні активи:

Дебіторська заборгованість (підприємству заборгували):

- фінансові вкладення (купівля цінних паперів);

- за товари, послуги;

- інші необоротні активи

- заборгованість за виданими авансами (предоплатам);

- борг підзвітних осіб перед підприємством

Джерела виникнення майна підприємства (пасиви)

Власний капітал Зобов'язання (борг перед кимось)

- статутний капітал (внесок власників);

Довгострокові джерела (термін користування перевищує 12 місяців):

- додатковий капітал;

- кредити банків;

- резервний капітал;

- інша заборгованість;

- нерозподілений прибуток

Короткострокові джерела (термін користування не перевищує 12 місяців):

- кредити банків;

- кредиторська заборгованість (підприємство повинно) постачальникам за отримані від них товари, послуги;

- кредиторська заборгованість за отриманими авансами (предоплатам);

- кредиторська заборгованість по оплаті праці (невиплачена працівникам заробітна плата);

- кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

3.3. Головне правило бухгалтерського обліку

Головне правило бухгалтерського обліку:

або

Рівність між активами і пасивами називається Балансом.

Більш детально склад Балансу і методика відображення господарських операцій в ньому будуть розглянуті в наступному розділі.

3.4. Приклад побудови простого Балансу

Зараз розглянемо вплив основних бухгалтерських операцій на Баланс підприємства (для отримання підказок і підсумкового Балансу клацайте по назві операції).

1) Деньги – это имущество (мы имеем). Их стало больше.

2) Источник увеличения денег – взнос собственника (увеличился уставный капитал предприятия).

Майно (Актив)СумаДжерела майна (Пасив)Сума

Гроші (+10000)

10000

Внесок власника (+10000)

10000

Разом

10000

Разом

10000

4. Відео уроки по розділу 1

Ознайомтеся з усіма відео уроками по цьому розділу. Для перегляду відео в онлайн режимі клацніть по його назві.

5. Законодавство

Ознакомьтесь с основными законодательными актами по теме изучения. Для открытия документа – щелкайте по его названию.

Назва нормативного документа Коментар

Визначає основні правила ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні

Визначає основні правила ведення податкового обліку в Україні

6. Термінологічний словник

Ознайомтеся з термінологічним словником. У ньому розміщуються основні терміни та їх визначення, які необхідно знати в процесі вивчення даної теми.

7. Питання-відповідь

Тут розміщуються відповіді на актуальні питання. Відповіді треба прочитати перед виконанням завдань і тестів.

Если в процессе изучения данного урока возникли вопросы – задавайте их.

8. Тести та контрольні завдання

Тестування

Тестування дозволить перевірити Ваші знання і закріпити пройдений матеріал. Після закінчення контрольного тесту Ви зможете ознайомитися з результатами.

Контрольний тест по розділу 1

Пройдіть тест, який містить питання по даній темі. Це дозволить перевірити Ваші знання і закріпити пройдений матеріал.

1 / 7

1. К внешним пользователям бухгалтерской информации не относятся:

2 / 7

2. Учетные регистры формируются на этапе:

3 / 7

3. Объектами бухгалтерского учета являются:

4 / 7

4. Хозяйственная операция - это действие или событие, которое:

5 / 7

5. К хозяйственным средствам (активам) не относятся:

6 / 7

6. Незавершенное производство относятся к:

7 / 7

7. Дебиторская задолженность (нам должны) отображается в:

Your score is

0%

Контрольні завдання

Ті, що навчаються за дистанційною системою повинні завантажити файл із завданнями і внести в нього необхідні дані.

После выполнения заданий файл необходимо отослать на проверку. Если в процессе выполнения заданий возникли вопросы или пожелания, то Вы можете их указать в сообщении преподавателю.

Натисніть або перетягніть файл в цю область для завантаження.

Протягом 24 годин після отримання нами завдання ми відправимо результат перевірки на Вашу електронну адресу. Якщо будуть виявлені помилки (ми їх відзначимо), то Ви повинні постаратися самостійно їх виправити і надіслати нам оновлену версію контрольного завдання. У разі необхідності, ті завдання, які викликали труднощі, будуть додатково прокоментовані.

Після вивчення даного розділу і виконання завдань можете переходити до наступного >>

© 2021 Навчально-консалтингове підприємство «Орієнтир», ФОП Богатирьов Олег Володимирович. Всі права захищені.